Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Wilpac zijn deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Wilpac zijn vrijblijvend en Wilpac behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Wilpac. Wilpac is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Wilpac dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.3 Speciale aanbiedigen en/of van/voor prijzen gelden uitsluitend voor particulieren met een maximum-afname van 2 stuks tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.
Deze speciale prijzen gelden dus niet voor handelaren, groothandel, tussenhandel e.d.


Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn altijd per stuk tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn aangegeven in Euro´s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Wilpac gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.3 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Wilpac.


Artikel 4. Levering
4.1 De door Wilpac opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding maar geeft u wel het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden indien de levertijd langer is dan 30 dagen.
U bent bovendien gerechtigd het gekochte artikel binnen 7 dagen zonder opgaaf van redenen -op uw kosten en met originele onbeschadigde verpakking- te retourneren.
Bij retournering wordt 10% van de aankoopprijs aan kosten in rekening gebracht, met een minimum van 2,50 Euro.

4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
4.3 Verzending is voor rekening en risico van koper, tenzij anders overeengekomen: in dat geval worden zendingen aangetekend e/o verzekerd tegen een hoger tarief verstuurd . 


Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Wilpac verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat over op het moment van ontvangst door de klant.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Wilpac geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Wilpac garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Wilpac daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 48 uur na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden (met uitzondering van schade zoals transportschade), heeft Wilpac de keuze de desbetreffende producten (na retournering daarvan op uw kosten) te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.


Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Wilpac, dan wel tussen Wilpac en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Wilpac, is Wilpac niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Wilpac.


Artikel 9. Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Wilpac in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Wilpac gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Wilpac kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan Wilpac schriftelijk opgave doet van een adres, is Wilpac gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Wilpac schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Wilpac gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Wilpac deze voorwaarden soepel toepast.
10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met Wilpac in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Wilpac vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Wilpac is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered By OpenCart
Wilpac.nl © 2024